แรงดูดแม่เหล็ก

 • ► หน้านี้จะเป็นหน้ารวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แรงดูดของแม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียม ซึ่งมิติข้อมูล จะมีดังนี้


  • ►► รูปแบบของการดูด

   • Case 1 : แม่เหล็ก : แม่เหล็ก ในแนวตั้งฉาก หมายถึง การวัดค่าแรงดูดจากการดึงแม่เหล็กที่ดูดกันอยู่ ออกจากกันในตั้งฉากกัน
   • Case 2 แม่เหล็ก : แม่เหล็ก ในแนวสไลด์ หมายถึง การวัดค่าแรงดูดจากการดึงแม่เหล็กที่ดูดกันอยู่ออกจากกันในแนวนอน จะสามารถประยุกต์ใช้กรณีเช่น ติดแม่เหล็กไว้ที่ฝากผนัง และ อีกก้อนติดไว้ที่ฆ้อนไม้ จะคำนวณว่า ฆ้อนไม้ หนัก 1,000 กรัม จะสามารถติดอยู่ได้หรือไม่ ก็สามารถ ดูค่าแรงดูดจากตาราง แม่เหล็ก : แม่เหล็ก ในแนวสไลด์ โดยหาแม่เหล็กที่มีแรงดูด มากกว่า 1,000 กรัมขึ้นไป
   • – แม่เหล็ก : เหล็ก ในแนวตั้งฉาก
   • – แม่เหล็ก : เหล็ก ในแนวสไล
  • ►► ระยะการดูด

   • หมายถึงระยะห่างที่แม่เหล็กดูดกัน โดยจะใช้แผ่นอคริลิคในการจำลองระยะห่าง ทั้งนี้ แรงดูดอาจต่างกันเนื่องจากวัสดุที่คั่นกลางในแต่ละงาน และ แผ่นอะคริลิคที่ใช้ทดลอง มีค่าความคลาดเคลื่อน ในบางตำแหน่งด้วยเช่นกัน

 • ► หมายเหตุ : ค่าทั้งหมด เป็นค่าที่ทำการทดสอบจริง ค่าอาจคลาดเคลื่อนตามปัจจัยต่อไปนี้

  • – มุมในการดึงทดสอบ
  • – แม่เหล็กแต่ละก้อน ค่าอาจไม่เท่ากัน

 • Case 1 : แรงดึงระหว่าง แม่เหล็ก : แม่เหล็ก เฉลี่ยสูงสุดที่ทำให้หลุดจากกัน โดยประมาณ


 • ► แรงดูดที่ระยะ 0mm

  • ►► ระยะ 0mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
  • ►► ระยะ 0mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
   • ►►► B1010015 แรงดูดประมาณ 7.78 N หรือ ประมาณ 635 กรัม คิดเป็น 529 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B2005015 แรงดูดประมาณ 9.26 N หรือ ประมาณ 756 กรัม คิดเป็น 630 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B2010015 แรงดูดประมาณ 9.64 N หรือ ประมาณ 787 กรัม คิดเป็น 358 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.2 กรัม)
  • ►► ระยะ 0mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
  • ►► ระยะ 0mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
   • ►►► B101003 แรงดูดประมาณ 18.25 N หรือ ประมาณ 1,490 กรัม คิดเป็น 828 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.8 กรัม)
   • ►►► D1203-N52 แรงดูดประมาณ 20.93 N หรือ ประมาณ 1,709 กรัม คิดเป็น 657 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 0mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 0mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 0mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรั
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 38.76 N หรือ ประมาณ 3,164 กรัม คิดเป็น 879 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 0mm – แรงดูด 4,001 – 6,000 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 56.65 N หรือ ประมาณ 4,624 กรัม คิดเป็น 680 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)

 • ► แรงดูดที่ระยะ 1mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 1mm )

  • ►► ระยะ 1mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B1010015 แรงดูดประมาณ 2.88 N หรือ ประมาณ 235 กรัม คิดเป็น 195 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B2005015 แรงดูดประมาณ 3.24 N หรือ ประมาณ 264 กรัม คิดเป็น 220 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
  • ►► ระยะ 1mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
   • ►►► B2010015 แรงดูดประมาณ 4.07 N หรือ ประมาณ 332 กรัม คิดเป็น 151 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.2 กรัม)
  • ►► ระยะ 1mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
   • ►►► B101003 แรงดูดประมาณ 9.37 N หรือ ประมาณ 765 กรัม คิดเป็น 425 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 1mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
   • ►►► D1203-N52 แรงดูดประมาณ 11.56 N หรือ ประมาณ 944 กรัม คิดเป็น 363 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 1mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 21.01 N หรือ ประมาณ 1,715 กรัม คิดเป็น 476 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 1mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 1mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 31.81 N หรือ ประมาณ 2,597 กรัม คิดเป็น 382 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 1mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม

 • ► แรงดูดที่ระยะ 2mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 2mm )

  • ►► ระยะ 2mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B1010015 แรงดูดประมาณ 1.26 N หรือ ประมาณ 103 กรัม คิดเป็น 85 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B2005015 แรงดูดประมาณ 1.57 N หรือ ประมาณ 128 กรัม คิดเป็น 107 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B2010015 แรงดูดประมาณ 2.7 N หรือ ประมาณ 220 กรัม คิดเป็น 100 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.2 กรัม)
  • ►► ระยะ 2mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
   • ►►► B101003 แรงดูดประมาณ 5.92 N หรือ ประมาณ 483 กรัม คิดเป็น 268 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.8 กรัม)
   • ►►► D1203-N52 แรงดูดประมาณ 6.82 N หรือ ประมาณ 557 กรัม คิดเป็น 214 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 2mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
  • ►► ระยะ 2mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 13.77 N หรือ ประมาณ 1,124 กรัม คิดเป็น 312 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 2mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 16.41 N หรือ ประมาณ 1,340 กรัม คิดเป็น 197 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 2mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 2mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 2mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม

 • ► แรงดูดที่ระยะ 3mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 3mm )

  • ►► ระยะ 3mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B2005015 แรงดูดประมาณ 0.83 N หรือ ประมาณ 68 กรัม คิดเป็น 57 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B1010015 แรงดูดประมาณ 1.2 N หรือ ประมาณ 98 กรัม คิดเป็น 81 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B2010015 แรงดูดประมาณ 2.01 N หรือ ประมาณ 164 กรัม คิดเป็น 75 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.2 กรัม)
   • ►►► B101003 แรงดูดประมาณ 4.46 N หรือ ประมาณ 364 กรัม คิดเป็น 202 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 3mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
   • ►►► D1203-N52 แรงดูดประมาณ 5.08 N หรือ ประมาณ 415 กรัม คิดเป็น 160 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 3mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
  • ►► ระยะ 3mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 11.28 N หรือ ประมาณ 921 กรัม คิดเป็น 256 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 12.25 N หรือ ประมาณ 1,000 กรัม คิดเป็น 147 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 3mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
  • ►► ระยะ 3mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 3mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 3mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม

 • ► แรงดูดที่ระยะ 4mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 4mm )

  • ►► ระยะ 4mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B1010015 แรงดูดประมาณ 0.66 N หรือ ประมาณ 54 กรัม คิดเป็น 44 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B2010015 แรงดูดประมาณ 1.36 N หรือ ประมาณ 111 กรัม คิดเป็น 50 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.2 กรัม)
   • ►►► B101003 แรงดูดประมาณ 2.9 N หรือ ประมาณ 237 กรัม คิดเป็น 132 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 4mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
   • ►►► D1203-N52 แรงดูดประมาณ 3.77 N หรือ ประมาณ 308 กรัม คิดเป็น 118 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.6 กรัม)
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 7.22 N หรือ ประมาณ 589 กรัม คิดเป็น 164 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 4mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 8.51 N หรือ ประมาณ 695 กรัม คิดเป็น 102 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 4mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
  • ►► ระยะ 4mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
  • ►► ระยะ 4mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 4mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 4mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม

 • ► แรงดูดที่ระยะ 5mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 5mm )

  • ►► ระยะ 5mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B1010015 แรงดูดประมาณ 0.59 N หรือ ประมาณ 48 กรัม คิดเป็น 40 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.2 กรัม)
   • ►►► B2010015 แรงดูดประมาณ 1.08 N หรือ ประมาณ 88 กรัม คิดเป็น 40 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.2 กรัม)
   • ►►► B101003 แรงดูดประมาณ 2.34 N หรือ ประมาณ 191 กรัม คิดเป็น 106 เท่าของน้ำหนักตัว ( 1.8 กรัม)
   • ►►► D1203-N52 แรงดูดประมาณ 2.54 N หรือ ประมาณ 207 กรัม คิดเป็น 80 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 5mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 5.11 N หรือ ประมาณ 417 กรัม คิดเป็น 116 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 7.24 N หรือ ประมาณ 591 กรัม คิดเป็น 87 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 5mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
  • ►► ระยะ 5mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
  • ►► ระยะ 5mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
  • ►► ระยะ 5mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 5mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 5mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม

 • ► แรงดูดที่ระยะ 6mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 6mm )

  • ►► ระยะ 6mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► D1203-N52 แรงดูดประมาณ 1.73 N หรือ ประมาณ 141 กรัม คิดเป็น 54 เท่าของน้ำหนักตัว ( 2.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 6mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 3.69 N หรือ ประมาณ 301 กรัม คิดเป็น 84 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 4.79 N หรือ ประมาณ 391 กรัม คิดเป็น 58 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 6mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
  • ►► ระยะ 6mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
  • ►► ระยะ 6mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
  • ►► ระยะ 6mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 6mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 6mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม

 • ► แรงดูดที่ระยะ 7mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 7mm )

  • ►► ระยะ 7mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 2.66 N หรือ ประมาณ 217 กรัม คิดเป็น 60 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
  • ►► ระยะ 7mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 3.98 N หรือ ประมาณ 325 กรัม คิดเป็น 48 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 7mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
  • ►► ระยะ 7mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
  • ►► ระยะ 7mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
  • ►► ระยะ 7mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 7mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 7mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม


 • ► แรงดูดที่ระยะ 8mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 8mm )

  • ►► ระยะ 8mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 1.87 N หรือ ประมาณ 153 กรัม คิดเป็น 43 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 2.91 N หรือ ประมาณ 238 กรัม คิดเป็น 35 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 8mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
  • ►► ระยะ 8mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
  • ►► ระยะ 8mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
  • ►► ระยะ 8mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
  • ►► ระยะ 8mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 8mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 8mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม

 • ► แรงดูดที่ระยะ 9mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 9mm )

  • ►► ระยะ 9mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B101005-N52 แรงดูดประมาณ 1.83 N หรือ ประมาณ 149 กรัม คิดเป็น 41 เท่าของน้ำหนักตัว ( 3.6 กรัม)
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 2.73 N หรือ ประมาณ 223 กรัม คิดเป็น 33 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
  • ►► ระยะ 9mm – แรงดูด 301 – 600 กรัม
  • ►► ระยะ 9mm – แรงดูด 601 – 900 กรัม
  • ►► ระยะ 9mm – แรงดูด 901 – 1,200 กรัม
  • ►► ระยะ 9mm – แรงดูด 1,201 – 1,500 กรัม
  • ►► ระยะ 9mm – แรงดูด 2,001 – 2,500 กรัม
  • ►► ระยะ 9mm – แรงดูด 2,501 – 3,000 กรัม
  • ►► ระยะ 9mm – แรงดูด 3,001 – 4,000 กรัม

 • ► แรงดูดที่ระยะ 10mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 10mm )

  • ►► ระยะ 10mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 2.52 N หรือ ประมาณ 206 กรัม คิดเป็น 30 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)

 • ► แรงดูดที่ระยะ 11mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 11mm )

  • ►► ระยะ 11mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 1.96 N หรือ ประมาณ 160 กรัม คิดเป็น 24 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)

 • ► แรงดูดที่ระยะ 12mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 12mm )

  • ►► ระยะ 12mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 1.6 N หรือ ประมาณ 131 กรัม คิดเป็น 19 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)

 • ► แรงดูดที่ระยะ 13mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 13mm )

  • ►► ระยะ 13mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 1.41 N หรือ ประมาณ 115 กรัม คิดเป็น 17 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)

 • ► แรงดูดที่ระยะ 14mm ( ผ่านอะคริลิคหนา 14mm )

  • ►► ระยะ 14mm – แรงดูด 0 – 300 กรัม
   • ►►► B301003-N52 แรงดูดประมาณ 1.27 N หรือ ประมาณ 104 กรัม คิดเป็น 15 เท่าของน้ำหนักตัว ( 6.8 กรัม)
X